Условия за ползване и декларация по GDPR

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ Сервизът ЕООД УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Сервизът ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина Servizat.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Потвърди" , потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Servizat.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Servizat.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Сервизът ЕООД.
4. След кликване на бутона "Потвърди" потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "количка". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. Сервизът ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Сервизът ЕООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с включен данък ДДС.

II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Сервизът ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Сервизът ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Сервизът ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Сервизът ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Сервизът ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта включват ДДС, но не включват транспортиране до клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Сервизът ЕООД има право да променя цените на сайта Servizat.com без предварително уведомление на когото и да било.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Servizat.com.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез формата за контакт през сайта на Сервизът ЕООД.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Сервизът ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Servizat.com.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Сервизът ЕООД  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Servizat.com услуги;
•    да уведомява незабавно Сервизът ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети Сервизът ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Servizat.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Сервизът ЕООД
15. Сервизът ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. Сервизът ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Servizat.com.
17. Сервизът ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Сервизът ЕООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Сервизът ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Servizat.com
17а. Сервизът ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Сервизът ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Сервизът ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 Сервизът ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Сервизът ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@servizat.com. Сервизът ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Сервизът ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. Сервизът ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Сервизът ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Сервизът ЕООД  

22. Сервизът ЕООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
23 Сервизът ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Сервизът ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Сервизът ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а Сервизът ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Сервизът ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Декларация за поверителност

Обхват

Тази декларация за защита на личните данни важи за уебсайта на Сервизът ЕООД на адрес www.servizat.com  и за събираните през този уебсайт данни.

Моля, прочетете внимателно тези указания за защита на личните данни, преди да използвате уебстраницата на Сервизът ЕООД. С настоящата декларация за поверителност на личните данни декларираме и как работим с Вашите лични данни. С използването на уебстраницата на Сервизът ЕООД Вие приемате тези правила.

Защита на лични данни

Сервизът ЕООД приема защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние работим с Вашите лични данни поверително и в съответствие на законовите предписания, както и на тази декларация.

Ползването на уебстраницата е възможно по принцип без въвеждане на лични данни. Доколкото на нашите страници се събират лични данни (например име, адрес или имейл адрес), това става, доколкото е възможно, доброволно. Тези данни без Ваше изрично съгласие не се предоставят на трети лица.

Обръщаме внимание, че преносът на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните от достъп на трети лица не е възможна.

Отговорност за защита на личните данни

Отговорност при обработване на личните данни на посетителите на нашия уебсайт носи:

Сервизът ЕООД

Ул.Георги Бакалов 3

1113 София

Какво са лични данни?

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,  данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Лични данни, които получаваме от Вас

Лични данни се събират чрез този уебсайт и впоследствие се съхраняват, когато Вие ни ги предоставяте, напр. в рамките на регистрация, чрез попълване на формуляри, чрез изпращане на имейли или възлагане от Сервизът ЕООД. Ние използваме тези данни за дадените или произтичащи от искането Ви цели. Рекламно използване на данните става само за целите на собствена реклама на Сервизът ЕООД.

Обработване на лични данни

В зависимост от извършената дейност обработваме част или всички от описаните категории лични данни:

•             Данни за физически лица – собствено име, бащино име, фамилно име

•             Данни за юридически лица – представляващ/и дружеството, булстат, адрес

•             Данни при извършени плащания

•             Данни за контакт : телефонен номер, e-mail адрес

•             Данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужване – видеозаписи на образ и глас

•             Данни при посещение на интернет сайтове – IP адрес

Формуляр за контакт

Когато правите запитвания до нас през контактната форма, Вашите данни от формуляра със запитването, включително въведените от Вас данни за контакт се съхраняват при нас за целите на обработката на запитването и за свързани допълнителни въпроси. Тези данни не предоставяме на трети лица без Ваше изрично съгласие.

Лична информация, която автоматично се събира чрез този уебсайт

При всеки достъп до уебсайта на Сервизът ЕООД или при получаване на имейл и избор на линка в него Сервизът ЕООД може автоматично да събира определена информация за Вас, независимо от това дали използвате услугите ни.

Цели и правно основание за обработване

В определени случаи сме длъжни да предоставим лични данни на държавни органи на Република България. Това извършваме за спаване на законово задължение.

Данъчното и счетоводното законодателство на Република България изисква от Сервизът ЕООД да съставя определена цчетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

За изпълнение на тези задължения съответната информация и документи, които съдържат лични данни на потребители , се съхраняват от Сервизът ЕООД за срокове, предвидени в съответните закони.

Отказ от събиране и съхранение на лични данни

По всяко време може да оттеглите съгласието си за събиране на данни и съхранението им, и изтриване на създадения от Вас профил на www.servizat.com , като това има действие за в бъдеще.

За да се откажете от събирането и съхранението на данни е необходимо да изпратите писмено заявление на sales@servizat.com. Ние се задължаваме без забавяне да изтрием данните ви въведени при регистрация. Ще получите потвърждение за изтрити и забравени данни на електронната поща от която е изпратено заявлението.

Технически и организационни мерки

След извършване на оценка на подходящото ниво на сигуност с оглед на рисковете, свързани с обработването, в Сервизът ЕООД сме въвели подходящи технически и организационни мерки, спазващи изискванията на приложимото законодателство.

Вашите права

•             Право на коригиране – в случай че личните данни които се обработват от Сервизът ЕООД , са неточни или неактуални, Вие имате право да изискате те да бъдат коригирани.

•             Право на изтриване – в определени случаи може да изискате денните ви да бъдат истрити. Законодателството е предвидило изрични случаи, при които това е допустимо:

o             Личните Ви данни вече не са необходими за целите за които са били обработвани

o             Оттеглили сте своето съгласие, в случай , че обработването се основава на такова и няма друго правно основание за обработване

o             Възразили сте срещу обработване, основаващо се на легитимни интереси на Сервизът ЕООД, и не са на лице основания за обработване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции

Ако личните ви данни са необходими за изпълнение на правно задължение. Което изисква обработване и/или за установяването, упражняването или защитата на правните претенции, то правото на изтриване , така както е посочено в настоящия раздел, не се прилага.

•             Право на възражение и жалба – имате право да възразите срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Сервизът ЕООД или да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни или пред друг надзорен орган на територията на Европейския съюз.

Обръщаме внимание, че част от посочените правила ще бъдат приложими от 25.05.2018г. , като посочването им предварително е с цел да бъдете информирани за Вашите права.

Администратор на лични данни

Сервизът ЕООД

1113 София

ул.Георги Бакалов 3

Може да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни  Георги Божиков  по имейл на  sales@servizat.com .

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Сервизът ЕООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Сервизът ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Сервизът ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Servizat.com на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина Servizat.com е собственост на Сервизът ЕООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Сервизът ЕООД, съобразно българското законодателство.